Aktuality

Oznam

Oznamujeme občanom, že počnúc dňom 1. marca 2015 prichádza k zmene v rajonizácii obvodných oddelení Policajného zboru. Od tohto termínu je naša obec zaradená do obvodu Obvodného oddelenia Policajného zboru Malacky namiesto OO PZ Stupava.

To znamená, že občania našej obce môžu podávať všetky podania v oblasti trestnej a priestupkovej činnosti ako aj pri strate osobných dokladov a podobne už nie na OO PZ Stupava ale na Obvodné oddelenie Policajného zboru Malacky.

Značky:

Dotazník k príprave PHSR

Naša obec začala práce na jednom zo základných strategických dokumentov pre roky 2014 - 2020 a to Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Je v našom záujme, aby sa na príprave tohto dokumentu podieľala aj verejnosť, teda občania našej obce ako aj spoločenské organizácie. Za tým účelom môžete na webovej stránke našej obce nájsť a vyplniť dotazník, v ktorom sa môžete vyjadriť k otázkam týkajúcich sa rozvoja našej obce. Dotazníky sú anonymné a budú použité pri spracovaní návrhu PHSR. Dotazník si môžete otvoriť pomocou linku nižšie. Jeden z dotazníkov je pre jednotlivca a druhý pre organizácie. Termín, dokedy môžete vyplniť dotazník je 15. marca 2015.

Ivan Slezák, starosta obce

Dotazník pre občanov
https://docs.google.com/forms/d/1n0SL3GR8Iawi_j-BGkBIJ5_uIU1BT9FtOsmIcSqjxU4/viewform?c=0&w=1

Dotazník pre organizácie
https://docs.google.com/forms/d/1erBAYnMmie_ahnNt8vaHFL9ShnTUroBHncRTbNdUEok/viewform?c=0&w=1

Značky:

Pozvánka na fašiangové slávnosti

Fašiangové slávnosti 2015

Výsledky hlasovania v referende v Plaveckom Štvrtku dňa 7.2.2015

Značky:

Čierne skládky

V novembri 2014 a januári 2015 oddelenie obecnej polície riešilo dve skládky, ktoré boli zistené v katastri obce. Jednalo sa o lokalitu Bezedné a Fučjama. V prvom prípade sa podarilo zistiť pôvodcu skládky a vec bola odstúpená na riešenie kompetentnému orgánu. V druhom prípade sa zatiaľ nepodarilo zistiť pôvodcu skládky ale vo veci sa koná.

Čierna skládka Plavecký Štvrtok

Advent v Materskej škole

VIANOCE – čas zázrakov a nekonečných želaní. Čas, keď v kuchyni vonia škorica a pečú sa vianočné koláče, keď kapustnica krásne vonia a kapor nám štedrovečerný stôl zdobí . Čas , keď rodina zasadne k stolu, modlitba lásky poteší nás a každá slzička šťastia premení sa na vločku.

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva

Zavesené: 
03/02/2015

Oznam

Vážení občania,

Do 31.1.2015 je termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2015. Priznanie musia podať vlastníci nehnuteľností, u ktorých nastala zmena v priebehu roku 2014, napríklad kto kúpil, zdedil, dostal darom alebo predal pozemky, stavby, alebo byt, tiež ten, komu bolo vydané stavebné , kolaudačné, alebo búracie rozhodnutie a všetky zmeny v evidencii psov.

Tlačivá priznaní  si môžete vyzdvihnúť v stránkové dni na obecnom úrade.

Značky:

Súkromná základná škola Plavecký Štvrtok - oznam o zápise

Súkromná základná škola v Plaveckom Štvrtku oznamu-je, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 7. 2. 2015 v budove školy v čase od 8,00 do 12,00 h.
V tomto čase je možné podať aj žiadosti o prestup žiakov 2. ročníka z iných škôl do tunaj-šej základnej školy.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na uvedených kontaktoch.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
900 68 Plavecký Štvrtok 351
Tel.: 034 / 778 20 80, 0910 407 552
e-mail: szsps@centrum.sk
www.skolyzahorie.sk

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 15. januára 2015